Specjalizacje

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
3. Funkcje i stanowiska
4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
5. Prawa i obowiązki

 • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
 • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

6. Analiza ryzyka zgodna z RODO

 • wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
 • ocena wyników szacowania.
 • warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).

7. Przekazywanie danych poza EOG

 • przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych
 • podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,

8. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń

 • polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.

9. Audytowanie ochrony danych osobowych

10. Pełnienie funkcji iod w jednostkach publicznych i firmach

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,

d) współpraca z organem nadzorczym,

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Dodatkowo jako wykwalifikowani Inspektorzy i Audytorzy pełnimy funkcję inspektorów w firmach i jednostkach publicznych

RODO:

 • dokumentację i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 • instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,
 • szkolenie z przetwarzania danych osobowych
 • szkolenia ADO  , ASI, IOD
 • kontrola zarządcza
 • dokumentację w zakresie mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy.
 • jawny rejestr zbiorów danych
 • sprawozdanie roczne z ochrony danych osobowych
 • analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych

Giif:

 • procedura przeciw prania brudnych pieniędzy(GIIF)
 • szkolenia GIIF
 • wewnętrzna procedura sygnalizowania naruszeń(GIIF)
 • procedura antyterorystyczna GIIF
 • ocena ryzyka i analiza GIIF

Mobbing:

*wewnętrzna procedura antymobbingowa

*dokumentacja w zakresie mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy.

Ochrona Środowiskowa procedury,wnioski,sprawozdania

 • Sporządzanie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wszystkie podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek składania raz do roku sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Zbiorcze zestawienia  o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów – składane są raz do roku do Urzędu Marszałkowskiego przez wszystkie podmioty wytwarzające odpady
 • Raporty do KOBiZE – wszystkie podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza obowiązane są do 28 lutego złożyć raporty za poprzedni rok do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
 • Sporządzanie sprawozdań OŚ-OP1, OPAK-2, OPAK-3 – wykonywanie sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań
 • Sprawozdania PRTR – wykonywanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
 • Sprawozdania do GIOŚ – wykonywanie sprawozdań wynikających z:
  – ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  – ustawy dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach