Sklep

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach, gospodarka odpadami

367,77  brutto

Ochrona środowiska – gospodarka odpadami:

 • procedury,
 • wnioski,
 • protokoły,
 • plus szkolenie.

 

Kategoria:

Opis

Ochrona środowiska – gospodarka odpadami:

 • procedury,
 • wnioski,
 • protokoły,
 • plus szkolenie.

Gdy prowadzi się działalność , trzeba liczyć się z tym, że prędzej czy później w firmie pojawią się inspektorzy WIOŚ. Ryzyko przeprowadzenia kontroli jest tym większe, im większe zagrożenie dla środowiska stwarza firma.

Istnieją trzy typy kontroli, którą może przeprowadzić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska:

 • podstawowa – jest przeprowadzana w danej firmie po raz pierwszy;
 • kolejna – przeprowadza się ją, jeśli działalność jest szczególnie uciążliwa dla środowiska (może być przeprowadzana co roku lub co 2–3 lata);
 • interwencyjna – jest przeprowadzana, gdy do WIOŚ wpłynie skarga na firmę.

W przypadku kontroli interwencyjnej inspektorzy przyjeżdżają bez uprzedzenia, ale o zamiarze przeprowadzenia dwóch pozostałych WIOŚ musi poinformować przedsiębiorcę (art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Kontrola może być wszczęta dopiero po 7 dniach od doręczenia pisma.

Kontrole planowe

Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. W przypadku WIOŚ-a organem tym będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Ustawodawca przewidział także szereg wyjątków od tej zasady, jak choćby wówczas, gdy występuje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Kontrola prowadzona przez WIOŚ – zawiadomienie

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę podejmuje się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed 30 dniami od daty doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Ustawodawca określił, że zawiadomienie takie powinno zawierać oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli, imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem siedmiodniowego terminu. W ustawie Prawo przedsiębiorców określono także wyjątki, które uzasadniają brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego wyznaczonej legitymacji służbowej, upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego wskazanej w terminie określonym w przepisach, lecz nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od momentu wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami organu kontroli, jeżeli odrębne przepisy przewidują taką możliwość.

Upoważnienie do kontroli zawiera w szczególności:

 • wskazanie podstawy prawnej,
 • oznaczenie organu kontroli,
 • datę i miejsce wystawienia,
 • imię i nazwisko pracownika organu uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej,
 • oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą,
 • określenie zakresu przedmiotowego kontroli,
 • wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
 • imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem stanowiska i funkcji,
 • pouczenie o prawach i obowiązkach.

Dokument nie zwierający tych elementów nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli.

Protokół kontroli i książka kontroli

Ustalenia z kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

Książka kontroli zawiera wpisy obejmujące:

 • oznaczenie organu kontroli,
 • oznaczenie upoważnienia do kontroli,
 • zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,
 • daty podjęcia i zakończenia kontroli.

Przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w postaci papierowej, w tym również w formie zbioru dokumentów, lub elektronicznej.

Wpisów w książce kontroli dokonuje kontrolujący (w wersji papierowej) lub przedsiębiorca (w wersji elektronicznej).

Doprecyzowany szereg przepisów

Warto zapoznać się z treścią całej ustawy Prawo przedsiębiorców, która zastępuje dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W omawianym powyżej akcie prawnym doprecyzowano szereg zapisów związanych z kontrolą prowadzoną m.in. przez WIOŚ u przedsiębiorców. Określono wyraźnie obowiązki i zakres uprawnień organów kontrolnych, ale także przedsiębiorców. Ustawa z drobnym wyjątkiem weszła w życie 30 kwietnia br.